Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT
DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
Nr.     din data de 

Partile contractante 
S.C PANORAMA TOURS ROMANIA S.R.L, cu sediul in Oradea, str. Simion Barnutiu  nr 2, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J05/2168/2008, cod unic de inregistrare RO 24385885, asigurat de OMNIASIG conform politei de asigurare Seria I Nr. 56231, titulara a Licentei de turism nr. 708 / 22.01.2019 pentru Agentia de Turism Panorama Tours Romania, cu sediul in Oradea, str. Simion Barnutiu nr 2, reprezentata prin Borbely Zsuzsanna Anna in calitate de administrator, denumita in continuare Agentia, 
si turistul/reprezentantul turistului,
domnul/doamna             , domiciliat/domiciliata in               , telefon       , posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria     nr.      , eliberat/eliberata de       , la data de           , au convenit la incheierea prezentului contract.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul contractului il constituie:
a) Vanzarea de catre PANORAMA TOURS ROMANIA, in calitate de agentie de turism
Organizatoare, a pachetului de servicii turistice inscris in bonul de comanda, voucher, bilet de
odihna tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata.
b) Intermedierea de catra PANORAMA TOURS ROMANIA, care actioneaza ca si agentie de
turism Intermediara, conform prevederilor legale in vigoare si contractelor incheiate de catre PANORAMA TOURS ROMANIA cu alte agentii de turism Organizatoare (in aceasta situatie agentia de turism Organizatoare, alta decat Panorama Tours Romania, va fi denumita pe tot parcursul prezentului contract Agentia sau Organizatorul), a pachetului de servicii de calatorie constituit de catre Organizator, inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, Bonul de comanda, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie. 
Drept urmare, pentru aceste tipuri de pachete Organizatorul ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului, PANORAMA TOURS ROMANIA informand in mod corespunzator calatorul, in baza formularului privind informarea precontractuala, despre aceste garantii.
c) Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie, cat si precizarea calitatii PANORAMA
TOURS ROMANIA in relatia cu calatorul (agentie de turism Organizatoare sau Intermediara) se regasesc in Bonul de comanda, parte integrata a prezentului contract.
2. Contractul ia nastere in momentul semnarii lui sau a bonului de comanda de catre turist, sau
prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate prin telefon si/sau mijloacelor electronice: 
a) Exprimarea acordului turistului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe
adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta;
b) Exprimarea acordului prin achitarea de catre turist a contravalorii pachetului de servicii de
calatorie in baza facturii emise de Agentie.
3. Pentru procesarea unei rezervari Agentia poate solicita un avans de pana la 90% din pretul
pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de dara la care calatorul solicita serviciile. 
4. In cazul in care, cu acordul calatorului, prezentul contract este pus integral la dispozitia
acestuia sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul Agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax etc.), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in Bonul de comanda, oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate calatorului de Agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa pe suport hartie a contractului privind pachetul de servicii de calatorie.
5. Contractul cu turistul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective apachetului de
servicii de calaturie inscris in documentele de calatorie.

II. PRETUL
1. Pretul total al contractului este          Euro  si cuprinde costul serviciilor turistice
efective mentionate in bonul de comanda, comisionul Agentiei. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in Bonul de comanda, alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.
2. Avansul este de       %, adica               , iar diferenta se va achita la agentie 
pana la data de                 (nu mai tarziu cu 30 zile inainte de data plecarii). 
3. In cazul in care in Bonul de comanda sunt prevazute alte conditii de plata, intotdeauna se 
aplica conditiile din Bonul de comanda.
4. Plata serviciilor externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta
specificata in contract sau in lei la cursul stabilit de Agentie din ziua efectuarii platilor.

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI
1. Agentia isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract inainte de
inceperea executarii pachetului, daca aceste modificari sunt nesemnificative si a informat turistul cu cel putin 24 ore inainte de data inceperii calatoriei. 
In cazul modificarilor semnificative a uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, inainte de inceperea executarii pachetului, cum ar fi: principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare, majorarea pretului cu peste 8%, sau daca nu se pot indeplini cerintele speciale ale calatorului pe care Agentia le-a acceptat, etc. aceasta are obligatia de a informa calatorul cu cel putin 10 zile inainte de data inceperii calatoriei.
2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz,
numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de: pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie; nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
Preturile stabilite in contract pot fi majorate, numai daca Agentia trimite calatorului o notificare clara si inteligibila privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului.
3. Agentia este raspunzatoare de buna executare a serviciilor de calatorie incluse in
contractul privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de Agentie sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se
datoreaza calatorului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor
imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea 
serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
In cazurile prevazute la pct. 3 lit. b) si c), informarea se va face in timp util pentru a permite calatorului sa decida inceperea calatoriei.
4. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului, sau prin price mijloace de comunicare 
electronice convenite in scris cu turistul (e-mail, sms, etc) in termen de 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de 
turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract; 
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a 
organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea 
unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
5. Agentia Organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor
serviciilor de calatorie incluse in prezentul Contract si este obligata sa acorde asistenta in cazul in care calatorul se afla in dificultate. Agentia acorda asistenta adecvata fara intarzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici Agentia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:
a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si 
asistenta consulara; si
b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si 
sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in niciun caz costurile efective suportate de Agentia.
6. Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum 
s- a convenit prin prezentul contract, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala.
7. In cazul in care serviciile alternative propuse, conform punctului 6, au drept consecinta un
pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract, Agentia acorda calatorului o reducere adecvata a pretului.
Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse, conform punctului 6, doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.
8. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile
alternative propuse in conformitate cu punctul 7 al doilea paragraf din prezentul contract, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie.
9. Daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia asigura de asemenea, in cazurile
mentionate la punctul 7 si 8 din prezentul contract, repatrierea calatorului cu transport echivalent fara intarzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator.
10. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din
motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in niciun mod, avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.
IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI
1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze
contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
2. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile calendaristice de la primirea
instiintarii privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului prevazute la cap. III pct. 1. sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul in care se aplica clauzele prevazute in cap. III pct. 3 lit. b) si c), hotararea sa de a opta pentru:
a) sa accepte modificarea propusa; sau 
b) sa rezilieze/denunte contractul fara a plati vreo penalitate de reziliere/denuntare.
In cazul in care calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa in termenul prevazut mai sus din prezentul punct, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre calator, conform noilor conditii si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
3. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari 
in conditiile cap. III pct. 1, se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
4. In cazul in care calatorul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul cap. IV pct. 2 lit. b) 
sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau 
superioara, propusa de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propusa de Agentie, cu 
rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii de calatorie;
c) sa i se ramburseze toate platile efectuate de catre sau pe seama calatorului, fara intarzieri 
nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului.
5. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte,
contractul, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.
6. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si
achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator.
Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap. VI la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.
7. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de
salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
8. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum
si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
9. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte
din prezentul contract sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
10. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor
formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
11. Se recomanda calatorilor contactarea Agentiei cu 24 de ore inainte de plecare pentru
reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).
12. Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare/hotelier in functie de criteriile
proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect.
13. In cazul in care un calator angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile
contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
14. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din
dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.
15. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum
si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.
16. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de
servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
V. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI
1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul 
prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza (cu exceptia situatiilor in care Bonul de comanda prevede alte cote de penalizare):
1.1. Pentu pachete de servicii de calatorie combinate: transport aerian (altele decat cele charter) + 
servicii de are + transfer, sau altele) penalizarea este:
- 100% din pretul biletului de avion / transferului + penaliziarile specifice serviciilor de cazare.
1.2. Pentru pachetele de servicii de calatorie intermediate de PANORAMA TOURS 
ROMANIA de la Organizatori (cu sediul in Romania sau in Uniunea Europeana) penalizarea este: 
a) 25% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 44 de zile 
calendaristice inainte de data plecarii;
b) 70% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 35-44 de zile 
inainte de data plecarii;
c) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 29-34 de zile 
inainte de data plecarii;
d) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 28 
zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
e) In cazul rezervarilor de tip "Early Booking" si "Oferte Speciale", penalizarea pentru anulare, 
modificare de sejur este de 100% din valoarea pachetului. In cazul unor modificari de nume, numar de persoane, tariful rezervarii va fi recalculat la suma intreaga, fara reducerea de Ealry Booking.
f) In cazul in care Conditiile de anulare al Touroperatorului sau Prestatorului prevad conditii 
diferite, acestea vor avea prioritate si vor fi aduse la cunostinta turistului in cazul in care se solicita anularea contractului.
1.3. Pentru ofertele nerambursabile (non refundable) penalizarea este: 
- 100% din pret, indiferent de momentul renuntarii/anularii.
In cazul in care in Bonul de comanda sunt prevazute alte conditii de penalizare decat cele din prezentul contract capitolul V punctul 1, intotdeauna se aplica exclusiv penalizarile din Bonul de comanda.
2. Prin exceptie de la prevederile punctului 1, calatorul are dreptul sa inceteze prezentul contract inainte 
de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie. In acest caz calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara din partea Agentiei.
3. In cazul in care TURISTUL, decomanda pachetul de servicii din motive medicale, rambursarea c/val 
pachetului de servicii turistice se va face de catre compania de asigurare, si numai pe baza unei asigurari storno, incheiata la contractarea pachetului.
4. In cazul in care turistul care a contractat un pachet servicii turistice cu agentia si  achitat un avans nu 
se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea penalizarilor prevazute la punctul 1.
5. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de 
servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
6. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii 
turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
7. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu 
ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.
8. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu 
numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.
9. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
VI. ASISTENTA SI RECLAMATII 
1. Calatorul poate solicita asistenta agentiei PANORAMA TOURS ROMANIA, folosind unul
din urmatoarele mijloace: 
- Telefon: 0259 / 422 217, 0728 / 038 037;
- Email: office@panoramatours.ro.
2. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are 
obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite imediat atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
3. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru 
solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 8 zile lucratoare, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.
4. Turistul nu va fi despagubit daca reclamatia survine dupa termenul de 3 zile lucratoare 
de la intoarcerea din excursie si nu are la baza confirmarea reprezentantului local. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Agentia nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind de la sediul Agentiei.
5. Despagubirile acordate tursitului cauzate de nerespectarea de catre Agentie a 
serviciilor cuprinse in contract, nu pot depasi pretul pachetului de servicii turistice inscris in contract, respectiv contravaloarea serviciilor care nu au fost prestate.
VII. ASIGURARI
Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare Omniasig Vienna Insurance Group din localitatea Bucuresti, str. Aleea Alexandru nr. 51, telefon 021-4057420, fax 021-3114490, email: office@omniasig.ro. Polita de asigurare in cazul insolventei: Seria I nr. 52155, emisa de SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, valabila pana la 17.12.2023, este afisata pe pagina web: www.panoramatours.ro. 
Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer; a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces; a unui contract de asigurare pentru bagaje; a unei asigurari storno (de acoperire a riscului de retragere de la calatorie). Etc.
VIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
- formular de informare precontractuala (care poate fi si prin email, sms, sau orice alt
format electrnic sau scris);
- bon de comanda;
- voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;
- programul turistic, in cazul actiunilor turistice;
- cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Agentiei puse la dispozitia calatorului, in format 
tiparit sau pe suprt electronic.
IX. PROTECTA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Datele cu caracter personal ale calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile 
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Calatorul va furniza Agentiei datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora in scopul derularii si monitorizarii prezentului Contract de catre Agentie. De asemenea, Calatorul, declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care il insotesc, dupa caz.
2. Calatorul are dreptul de acces si de informare privind datele personale si dreptul de a 
corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are intrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al Agentiei. Datele de contact ale acestuia sunt afisate pe pagina web a Agentiei sau la adresa de e- mail office@panoramatours.ro.
3. Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se va face doar prin personalul propriu si se va 
limita accesul la acele persoane care indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezentul contract.
4. In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei unele date cu caracter personal ale 
Calatorului pot fi transferate catre terte persoane care presteaza serviciile de transport, cazare, sau alte servicii de calatorie necesare, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si, respectiv, sa primeasca astfel de informatii.
5. Agentia se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate 
pentru a:
a) impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi:
- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;
- divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate;
- utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.
b) se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces;
c) inregistra cand si cui au fost comunicate datele cu caracter personal;
d) se asigura ca, in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare;
e) delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate in locatii/incaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.
6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de maximum 5 ani in bazele de date 
sau pentru perioade mai mari, doar in situatia in care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale.
X. DISPOZITII FINALE 
1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
2. In toate cazurile in care Bonul de comanda parte integranta a preentului contract, 
cuprinde alte prevederi care sunt in neconcordanta cu prevederile prezentului contract, prevederile Bonului de comanda vor prevala. 
3. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile 
prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate.
4. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele 
abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.
5. Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a 
pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei.
6. In cazul intermedierii de catre Agentie a serviciilor de transport aerian, naval, feroviar sau rutier, 
acestea intra sub incidenta reglementarilor impuse de transportator. Agentia nu este raspunzatoare de defectarea acestora sau modificarile in structura de organizare a transportului.
7. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se 
adreseze instantelor de judecata competente.
8. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Turist / Reprezentant  turisti: Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in contract si in anexa la contract (Programul excursiei/ Bon de comanda/Email) si sunt de acord cu ele. In cazul in care contractul este semnat de un reprezentant pentru mai multi turisti se considera ca prevederile prezentului contract sunt cunoscute si acceptate de catre toti turistii.

Agentia, Turist,
SC PANORAMA TOURS ROMANIA SRL ............................................................
Borbely Zsuzsanna – administrator